Click to order
Twoje zamówienie
Total: 
Twoje Imię
Twój Email
Twój Telefon
Zasady przetwarzania danych osobowych
Postanowienia ogólne
Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została opracowana zgodnie z wymogami ustawy federalnej z dnia 27 lipca 2006 r. Nr 152-ФЗ „O danych osobowych" i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych podjęte przez Zubritsky Evgeny Leonidovich (zwany dalej Operatorem). 1.1 Za swój najważniejszy cel i warunek realizacji swoich działań operator uznaje przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela podczas przetwarzania jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnic osobistych i rodzinnych. 1.2 Niniejsza Polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (dalej - Polityka) dotyczy wszystkich informacji, które Operator może otrzymać o odwiedzających witrynę http://czelix.com
Kluczowe pojęcia stosowane w polityce
2.1 Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej;
2.2 Blokowanie danych osobowych - tymczasowe zawieszenie przetwarzania danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest konieczne w celu wyjaśnienia danych osobowych);
2.3 Strona internetowa - zestaw materiałów graficznych i informacyjnych, a także programy komputerowe i bazy danych, zapewniające ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym http://czelix.com/;
2.4 System informacji o danych osobowych - zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych i zapewniający ich przetwarzanie technologii informatycznych i środków technicznych; 2.5 Anonimizacja danych osobowych - działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie bez wykorzystania dodatkowych informacji własności danych osobowych do określonego Użytkownika lub innej osoby, której dane dotyczą;
2.6 Przetwarzanie danych osobowych - dowolna akcja (operacja) lub zestaw akcji (operacji) wykonywana przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, nagrywanie, systematyzacja, akumulacja, przechowywanie, wyjaśnienie (aktualizacja, modyfikacja), wyszukiwanie, wykorzystanie, transfer (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;
2.7 Operator - organ państwowy, organ komunalny, osoba prawna lub fizyczna, niezależnie lub wspólnie z innymi osobami, organizująca i (lub) przetwarzająca dane osobowe, a także określająca cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych;
2.8 Dane osobowe - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego lub określonego Użytkownika strony internetowej http://czelix.com/;
2.9 Użytkownik - każdy odwiedzający stronę internetową http://czelix.com/;
2.10 Udostępnianie danych osobowych - działania mające na celu ujawnienie danych osobowych konkretnej osobie lub określonemu kręgowi osób;
2.11 Rozpowszechnianie danych osobowych - wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych w nieokreślonym kręgu osób (przekazywanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonego kręgu osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, zamieszczanie informacji i sieci telekomunikacyjne lub zapewniające dostęp do danych osobowych w jakikolwiek inny sposób;
2.12 Transgraniczny transfer danych osobowych - przekazanie danych osobowych na terytorium obcego państwa organowi obcemu, osobie zagranicznej lub zagranicznej osobie prawnej;
2.13 Niszczenie danych osobowych - wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe zostają nieodwracalnie zniszczone z niemożnością dalszego przywracania treści danych osobowych w systemie informacji o danych osobowych i (lub) zniszczeniu ulegają materialni przewoźnicy danych osobowych.
Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika

3.1 Pełne imię i nazwisko;
3.2 Adres e-mail
3.3 Numery telefoniczne;
3.4 Witryna zbiera również i przetwarza anonimowe dane dotyczące odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą internetowych serwisów statystycznych (Yandex Metric i Google Analytics i inne).
3.5 Powyższe dane są dalej włączone do tekstu Polityki przez ogólną koncepcję Danych osobowych.
Cel przetwarzania danych osobowych
4.1 Przetwarzanie danych osobowych użytkownika ma na celu poinformowanie użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail.
4.2 Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając wiadomość e-mail do Operatora na adres e-mail czelixgroup@gmail.com oznaczony „Odmowa powiadomienia o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych".
4.3 Anonimowe dane Użytkowników gromadzone za pośrednictwem internetowych serwisów statystycznych są wykorzystywane do gromadzenia informacji o działaniach Użytkowników na stronie, poprawy jakości strony i jej zawartości.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
5.1 Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy są one wypełniane i / lub przesyłane przez Użytkownika niezależnie za pośrednictwem specjalnych formularzy znajdujących się na stronie http://czelix.com/. Wypełniając odpowiednie formularze i / lub wysyłając dane osobowe do Operatora, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę.
5.2 Operator przetwarza anonimowe dane o Użytkowniku, jeśli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki użytkownika (zapisywanie plików cookie i korzystanie z technologii JavaScript jest włączone).

Procedura gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innych rodzajów przetwarzania danych osobowych
Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego spełnienia wymagań obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony danych osobowych. 6.1 Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby wykluczyć dostęp do danych osobowych osób nieupoważnionych. 6.2 Dane osobowe Użytkownika w żadnym wypadku nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wdrażaniem obowiązującego prawa. 6.3 W przypadku nieścisłości w danych osobowych Użytkownik może je aktualizować niezależnie, wysyłając powiadomienie do Operatora na adres e-mail Operatora czelixgroup@gmail.com oznaczony jako „Aktualizacja danych osobowych". 6.4 Czas przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając powiadomienie do Operatora pocztą elektroniczną na adres e-mail Operatora czelixgroup@gmail.com z napisem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych".
Transgraniczne przekazywanie danych osobowych
7.1 Przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych operator musi upewnić się, że państwo obce, na którego terytorium ma przekazywać dane osobowe, zapewnia niezawodną ochronę praw podmiotów danych osobowych.
7.2 Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium obcych państw, które nie spełniają powyższych wymagań, może zostać przeprowadzone tylko wtedy, gdy istnieje pisemna zgoda danych osobowych na transgraniczny transfer jego danych osobowych i / lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Przepisy końcowe
8.1 Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące interesujących pytań dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej czelixgroup@gmail.com.
8.2 Dokument ten będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka obowiązuje przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją.
8.3 Aktualna wersja Polityki jest dostępna bezpłatnie w Internecie pod adresem http://czelix.com/.